Cyfeillion yr Amgueddfa

Mae Cyfeillion yr Amgueddfa Rheilffordd Gul yn grŵp cefnogwyr i’r amgueddfa yn Nhywyn. Mae gennym adeilad amgueddfa ysblennydd gyda chasgliad gwych. Ein polisi yw peidio â chodi tâl am fynediad, er y croesewir rhoddion gan ymwelwyr.

Drwy ymuno â’r Cyfeillion, byddwch yn ein helpu ni i ariannu’r gwaith o wella’r amgueddfa a’i chasgliad.

Fel Aelod byddwch yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau’r amgueddfa yn rheolaidd, a bydd cyfle i chi gymryd rhan yng ngwaith ym mhrosiectau’r amgueddfa os dymunwch.

Yr unig ofyniad aelodaeth yw gwneud rhodd i Ymddiriedolaeth yr Amgueddfa Rheilffordd Gul o £20 o leiaf, sy’n adnewyddadwy ar 1 Chwefror bob blwyddyn. Mae trethdalwyr y DU yn cael eu hannog i wneud eu rhodd dan y cynllun Rhodd Cymorth.

Gallwch wneud cais am aelodaeth neu adnewyddu eich aelodaeth drwy ddefnyddio’r ffurflen isod. Bydd y taliad yn cael ei wneud drwy wefan ddiogel PayPal. Nid oes angen i chi gael cyfrif PayPal i wneud hyn, gan y gallwch nodi eich manylion cerdyn credyd neu ddebyd wrth dalu.

Diogelu Data: Bydd eich manylion personol ond yn cael eu defnyddio i roi gwybod i chi am yr amgueddfa, ac i hawlio rhyddhad treth Rhodd Cymorth os ydych yn cytuno i hyn (gweler isod). Gellir gweld manylion llawn ein Polisi Preifatrwydd Data yma.

Friends of the Museum

The Friends of the Narrow Gauge Railway Museum is a supporters group for the museum at Tywyn. We have a splendid museum building with a superb collection. It is our policy to make no charge for admission, although donations by visitors are welcomed.

By joining the Friends you will be helping us to fund the ongoing improvement of the museum and its collection.

As a Member you will receive regular updates on museum activities, and will have the opportunity to participate in the work of the museum projects should you so wish.

The only requirement of membership is to make donation to the Narrow Gauge Railway Museum Trust of at least £20, renewable on the 1st February each year. UK taxpayers are encouraged to make their donation under the Gift Aid scheme.

You can apply for membership or renew your membership using the form below.  Payment will be made via the secure PayPal website.  You do not need to have a PayPal account to use this, as you can enter your credit or debit card details at the payment stage.

Data Protection: Your personal details will only be used to keep you informed about the Museum, and to claim Gift Aid tax relief if you agree to this (see below). Full details of our Data Privacy Policy can be viewed here.

Friends of the Narrow Gauge Railway Museum Membership Application or Renewal

Friends Membership Donation

Would you like to Gift Aid your donation?Please remember that if you agree to gift aid your donation you understand that if you pay less Income Tax and/or Capital Gains Tax in the current tax year than the amount of Gift Aid claimed on all your donations, it is your responsibility to pay any difference.

Validating payment information...
Waiting for PayPal...
Validating payment information...
Waiting for PayPal...