Nawdd | Sponsorship

Cyrff Ariannu Grantiau

Mae’r Ymddiriedolaeth yn ddiolchgar wrth gydnabod y gefnogaeth ariannol sylweddol a ddarperir gan y sefydliadau canlynol ar gyfer adeiladu a gosod ein hamgueddfa.

Cynllun Noddi Gwrthrychau’r Amgueddfa

Mae’r Amgueddfa Rheilffyrdd Bach Cul yn cynnig cyfle i noddi eitemau yn yr Amgueddfa yn Nhywyn yn enw eich Cwmni neu’ch Sefydliad, fel unigolyn neu fel cofeb i un annwyl.

Mae £100 yn rhoi cyfle i chi noddi un o’n hystod eang o blatiau enw unigryw a diddorol neu blatiau gwaith neu wrthrych arall llai sy’n dal eich sylw.
Byddai £250 yn noddi un o’r wagenni yr ydym wedi’i gadw a’i adfer, gan gynnwys rhai o’r eitemau hynaf yn ein casgliad, neu un o’r signalau o Gymru, Iwerddon, Ynys Manaw neu Loegr.
Byddai £1000 yn noddi un o’r nifer cyfyngedig o beiriannau locomotif neu eitemau mawr eraill yn y casgliad.

Mae pob noddwr yn derbyn tystysgrif a llun o’r eitem a noddwyd ganddynt a chofnodir yr holl enwau yn yr amgueddfa. Gellir rhoi cyhoeddusrwydd iddynt neu eu cadw’n gyfrinachol yn unol â’ch dymuniadau. Yn ogystal, byddwch yn gwybod bod gennych chi gyfran yn un o’r arddangosfeydd mwyaf cynhwysfawr o offer rheilffyrdd cul mewn un lle.

Bydd gan bob noddwr mawr hawl i ddefnyddio’r amgueddfa unwaith y flwyddyn ar gyfer digwyddiad corfforaethol neu sesiwn hysbysebu yn rhad ac am ddim.

Cynigir yr holl nawdd ar sail y cyntaf i’r felin ac mae wedi’i warantu am ddeng mlynedd.

Am fwy o fanylion neu i wneud ymholiadau cysylltwch â’r Ysgrifennydd, Ymddiriedolaeth Amgueddfa Rheilffyrdd Bach Cul, Wharf Station, TYWYN, Gwynedd LL36 9EY neu e-bostiwch: curator@ngrm.org.uk

Grant Funding Bodies

The Trust gratefully acknowledges the considerable financial support provided by the following organizations in the building and fitting out of our museum.

Museum Object Sponsorship Scheme

The Narrow Gauge Railway Museum offers the opportunity to sponsor items in the Museum at Tywyn in the name of your Company or Organisation as an individual or as a memorial of a loved one.

£100 gives you the opportunity to sponsor one of our large range of unique and interesting nameplates or works plates or other smaller object that catches your attention.
£250 would cover sponsorship of one of our preserved and restored wagons including some of the oldest items in our collection or one of the signals from Wales, Ireland, Isle of Man or England.
£1000 secures sponsorship of one of the limited number of locomotives or other large items in the collection.

Every sponsor receives a certificate and picture of the item sponsored and all the names are recorded in the museum and may be publicised or kept confidential according to your wishes. In addition you will have the knowledge that you have a share in the display of one of the most comprehensive displays of narrow gauge railway equipment in one place.
Every major sponsor will be entitled to use the museum once a year for a corporate event or advertising session free of charge.

All sponsorship is offered on a first come, first served basis and is guaranteed for ten years.

For more details or to make enquiries please contact The Secretary, Narrow Gauge Railway Museum Trust, Wharf Station, TYWYN, Gwynedd LL36 9EY or e-mail: curator@ngrm.org.uk