Ymddiriedolaeth yr Amgueddfa | The Museum Trust

Gweinyddir yr amgueddfa gan Ymddiriedolaeth Amgueddfa’r Rheilffyrdd Bach Cul, sy’n elusen gofrestredig. Ein Rhif Cofrestru Elusen yw 1203380.

Rydyn ni’n amgueddfa achrededig, rhif 1433.

Prif amcan yr Ymddiriedolaeth yw casglu, cadw ac arddangos creiriau a deunydd rheilffyrdd bach i addysgu’r cyhoedd mewn ffordd ddifyr, yn unol â’r Weithred Ymddiriedolaeth dyddiedig 02 Mehefin 2023.

Nod yr Ymddiriedolaeth yw cofnodi a dehongli hanes rheilffyrdd bach yn Ynysoedd Prydain a thu hwnt. Er bod nifer o reilffyrdd sy’n cludo teithwyr wedi’u cadw ac yn parhau i weithredu, yn bennaf i fodloni’r diwydiant twristiaeth erbyn hyn, peidiodd nifer o reilffyrdd eraill oedd yn cludo teithwyr, yn ogystal â nifer o leiniau diwydiannol a milwrol, â bodoli yng nghanol yr ugeinfed ganrif. Diolch i gasglwyr arloesol ac eraill oedd â diddordeb yn y cyfnod hwnnw, mae ein casgliad yn ein galluogi i adrodd hanes y rheilffyrdd hyn, na lwyddodd erioed i ddenu’r un diddordeb eang â’r rheilffyrdd mawr cyfagos.

Ymddiriedolwyr yr Amgueddfa: Di Drummond, Ian Evans, Frank Nolan, John Olsen, Malcolm Phillips, Wendy Pink, Keith Theobald (Cadeirydd)

Mentor yr Amgueddfa:  Victoria Harrison

Ymgynghorydd Addysg:  

Swyddog y Wasg:  Glenn Cannon

Archifydd:  


Adroddiadau Blynyddol yr Ymddiriedolaeth

Polisi Preifatrwydd Data

The museum is administered by The Narrow Gauge Railway Museum Trust, a registered charity. Our Charity Registration Number is 1203380.

We are an accredited museum, number 1433.

The principal object of the Trust is the collection, conservation and display of narrow gauge railway relics and material for the education of the public in an enjoyable way, in accordance with the Trust Deed dated 02 June 2023.

The aim of The Trust is to record and interpret the history of narrow gauge railways in the British Isles and beyond. While a number of passenger carrying railways have been preserved and continue to operate, primarily now to satisfy the tourist market, many other passenger carrying lines, as well as numerous industrial and military ones, ceased to exist in the mid 20th century. Thanks to the pioneering enthusiasts and collectors of those times, our collection enables us to tell the story of these railways, most of which never achieved the widespread following enjoyed by their main line neighbours.

The Museum Trustees: Di Drummond, Ian Evans, Frank Nolan, John Olsen, Malcolm Phillips, Wendy Pink, Keith Theobald (Chairman)

Museum Mentor:  Victoria Harrison

Education Adviser: 

Press Officer:  Glenn Cannon

Archivist:  


Trust Annual Reports

Data Privacy Policy