Temporary Exhibitions

CYFLWYNIAD I’R ARDDANGOSFEYDD DROS DRO 2023.

Mae’r Arddangosfeydd Dros Dro yn 2023 yn nodi tri set o ben-blwyddi.

Mae’r adran gyntaf yn nodi 150 mlynedd ers agor Tramffordd Glyn Ceiriog ym 1873. Gweithredwyd i ddechrau fel tramffordd ar ochr y ffordd a dynnwyd gan geffyl, fe’i newidiwyd i weithredu stêm ym 1888.

Mae 2023 yn nodi canmlwyddiant y “Grwpio”, wrth i weithredu Deddf Rheilffyrdd 1921 grwpio 120 o Gwmnïau Rheilffordd annibynnol yn bedwar cwmni “prif linell”. Mae’r arddangosfa hon yn ystyried effaith y Grwpio ar reilffyrdd cledrau cul.

Mae 2023 hefyd yn nodi canmlwyddiant cwblhau ac agor Cwmni Ucheldir Cymru [Rheilffordd Ysgafn]. Roedd wedi ail-agor llinell cyffordd Dinas – Rhyd Ddu ar 31 Gorffennaf 1922. Agorwyd y rhan o Ryd Ddu i Borthmadog, trwy Feddgelert a Bwlch Aberglaslyn ar 1 Mehefin 1923.

Mae trydedd adran yr arddangosfa yn cofnodi digwyddiadau a gynhaliwyd ar Reilffordd Talyllyn yn 1953 – 70 mlynedd yn ôl. Ymdrinnir â thri digwyddiad;
1. Y cymorth a ddarparwyd gan uned y Fyddin Diriogaethol o ddydd Llun 29 Mehefin i ddydd Gwener 10 Gorffennaf 1953 [ac eto ym mis Gorffennaf 1954].
2. Coroni’r Frenhines Elizabeth II ar 2 Mehefin 1953.
3. Ffilm wedi ei hysbrydoli gan yr ymdrech wirfoddol i achub a gweithredu Rheilffordd Talyllyn. Cynhaliwyd premiere “Titfield Thunderbolt” yn Theatr Sgwâr Leicester ar 5 Mawrth 1953.

2023 Temporary Exhibitions – An Introduction

The Temporary Exhibitions in 2023 mark three sets of anniversaries.

The first section marks 150 years since the opening of the Glyn Valley Tramway in 1873. Initially operated as a horse drawn roadside tramway, it was converted to steam operation in 1888.

2023 marks the centenary of the “Grouping”, when implementation of the Railways Act of 1921 grouped 120 independent Railway Companies into four “main line” Companies. This exhibition considers the impact of the Grouping on narrow gauge railways.

2023 also marks the centenary of the completion and opening of the Welsh Highland [Light Railway] Company. It had re-opened the Dinas Junction – Rhyd Ddu line on 31st July 1922. The section from Rhyd Ddu to Portmadoc, through Beddgelert and the Aberglaslyn Pass was opened on 1st June 1923.

The third section of the exhibition records events that took place on the Talyllyn Railway in 1953 – 70 years ago. Three events are covered;
1. The assistance provided by a Territorial Army unit from Monday 29th June to Friday 10th July 1953 [and again in July 1954].
2. The Coronation of Queen Elizabeth II on 2nd June 1953.
3. A film inspired by the voluntary effort to save and operate the Talyllyn Railway. The premiere of “Titfield Thunderbolt” took place at the Leicester Square Theatre on 5th March 1953.

Previous displays: