Temporary Exhibitions

Arddangosfa Dros Dro 2022 – Cyflwyniad

Mae’r arddangosfa hon yn nodi diwedd gweithgarwch cynaeafu mawn ar rwydwaith gwirioneddol ryfeddol Bord na Mona yn Iwerddon, y rheilffordd ddiwydiannol gul fwyaf erioed i weithredu ar Ynysoedd Prydain. Mae’r rheilffyrdd hyn, a’r gorsafoedd pŵer yr oeddent yn eu gwasanaethu, yn cau er mwyn ymateb i’r angen i leihau allyriadau carbon deuocsid. Yn sgil Cynhadledd COP26 a gynhaliwyd yn Glasgow ym mis Tachwedd 2021, ceir dealltwriaeth eang o’r angen i leihau cynhesu byd-eang gymaint ag y bo modd.

Mae’r arddangosfa yn adrodd hanes hen locomotifau stêm Bord na Mona hefyd, ac yn benodol, Rhif LM43 sydd bellach wedi cael ei hailadeiladu ac yn cael ei defnyddio ar Reilffordd Talyllyn fel locomotif Rhif 7, “Tom Rolt”.

Gallwn gyflwyno rhai o’r rheilffyrdd mawn cul yr arferent weithredu yn Lloegr a’r Alban hefyd. Mae’r arddangosiad yn cydnabod y bobl sydd wedi bod mor garedig â darparu gwybodaeth a ffotograffau er mwyn gallu cynnal yr arddangosfa hon.

Yn olaf, mae’r arddangosfa hon yn cydnabod dibyniaeth y “Diwydiant Rheilffyrdd Treftadaeth” ar lo a thanwydd ffosil eraill hefyd, gan nodi rhai o’r heriau a wynebir ar hyn o bryd a’r camau sy’n cael eu cymryd i wrthbwyso a lleihau’r effaith.

2022 Temporary Exhibition – An Introduction

This exhibition marks the effective end of peat harvesting operations on the truly remarkable Bord na Mona network in Ireland, the largest narrow gauge industrial railway ever to operate in the British Isles. These lines, and the power stations that they served, are closing in response to the need to reduce carbon dioxide emissions. In the wake of the COP26 Conference in Glasgow in November 2021, the need to minimise global warming is widely understood.

The exhibition also tells the story of the former Bord na Mona steam locomotives and, in particular, No. LM43 which in rebuilt form, now operates on the Talyllyn Railway as locomotive No.7 “Tom Rolt”.

We are also able to introduce some of the narrow gauge peat railways which used to operate in England and Scotland. The display acknowledges the several people who have kindly provided information and photographs to make this exhibition possible.

Finally, this exhibition also acknowledges the dependence of the “Heritage Railway Industry” on coal and other fossil fuels and sets out some of the challenges currently being faced and the steps that are being taken to offset and reduce the impact.

Previous displays: